Verlofaanvraag

Verlofaanvragen

Om verlof aan te vragen dient u onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij de directie.

Aanvraag verlof

De directeur van de school neemt (eventueel na het advies van de leerplichtambtenaar) het besluit voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Een verlofaanvraag voor een periode van meer dan 10 schooldagen dient u in bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente die ook het besluit neemt.

Bij de volledig ingevulde aanvraag voegt u alle relevante verklaringen of bewijsstukken: 

 • Bij een huwelijk een trouwkaart of kopie trouwakte;
 • Bij huwelijksjubilea een kopie trouwboekje;
 • Bij een ambtsjubileum een verklaring van de werkgever;
 • Bij overlijden een rouwkaart of kopie overlijdensakte;
 • Bij vakantieverlof een werkgeversverklaring;
 • Bij ernstige ziekte een doktersverklaring.

Wanneer uw aanvraag niet volledig is ingediend kan de afhandeling voor vertraging zorgen. Dien u verlofaanvraag zo snel mogelijk in.

 

Vakantieverlof

Vakantieverlof kan alleen worden verleend, wanneer ouders een specifiek beroep uitoefenen, waardoor zij niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen. Hierbij moet met name worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode (schoolvakanties) een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Het verlof mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend en mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Vakantieverlof moet minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

 

Verlof voor gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen van een wettelijke verplichting, wanneer het niet mogelijk is dit buiten de lesuren te doen, ten hoogste 1 dag;
 • verhuizing, 1 dag;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, 1 dag (of ten hoogste 2 dagen indien ver gereisd moet worden). Huwelijk in het buitenland ten hoogste 5 dagen;
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur van de school of leerplichtambtenaar);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, ten hoogste 5 dagen;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad, ten hoogste 2 dagen;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad, ten hoogste 1 dag;
 • overlijden in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen;
 • bij 25, 40 en 50 ambtsjubileum van ouders of grootouders, 1 dag op de dag van het jubileum;
 • bij 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders, 1 dag op de dag van het jubileum;
 • Gezinsuitbreiding één dag.

 

Verlof in verband met religieuze verplichtingen.

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag, per verplichting, vrij wordt gegeven. Voorbeelden van religieuze verplichtingen zijn:

 • Joodse feestdagen: Paasfeest, Wekenfeest, Joods Nieuwjaar, Loofhuttenfeest, Slotfeest, Vreugde der Wet, Grote Verzoendag.
 • Islamitische feestdagen: Offerfeest, Suikerfeest
 • Hindoeïstische feestdagen: Holifeest, Diwalifeest
 • Chinese feestdagen: Chinees Nieuwjaar.

Op een aantal Christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Een leerling krijgt geen verlof voor Carnaval, omdat dit geen religieus feest is. Ook kan er geen verlof gekregen worden als een leerling vanwege zijn geloofsovertuiging niet kan deelnemen aan de Sinterklaasviering op school.

 

Ongeloofd schoolverzuim

De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de Leerplichtambtenaar. De Leerplichtambtenaar houdt regelmatig controles op de school van uw kind(eren). Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt. U heeft pas een beslissing op uw verlofaanvraag wanneer u het verlofformulier met handtekening heeft teruggekregen van de directeur van de school van uw kind of van de Leerplichtambtenaar bij meer dan 10 schooldagen.

 

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met een besluit dan kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school wanneer uw verlof aanvraag 10 schooldagen of minder bedraagt.