Visie en identiteit

Identiteit

De Bongerd is een Protestants Christelijke basisschool. Onze school valt onder het bestuur van Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. De school kenmerkt zich door een open christelijke houding, met als uitgangspunt de bijbel als Gods Woord. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, als hij/zij de grondslag en identiteit van de stichting en van de school respecteert. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als inspiratiebron en richtsnoer willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor deze samenleving en aarde en de samenleving. Wij zijn een christelijke school en dat stralen we op verschillende manieren uit:

 • door het geven van godsdienstlessen;
 • het dagelijks bidden en zingen;
 • vieren van de Christelijke feesten en door de omgang met elkaar.

Daarnaast heeft de school de taak om leerlingen te stimuleren in verdraagzaamheid en respect ten aanzien van diverse godsdiensten, kerkelijke stromingen en andersdenkenden.

Op onze school zijn ‘openheid en respect’ sleutelwoorden. Dat moet blijken uit de sfeer en de uitstraling. Dat moet uitvloeien in naastenliefde, hoop, perspectief en respect voor elkaar. Zo probeert onze school inhoud te geven aan het begrip “christelijk”. Een dankbare taak, die we graag willen vervullen. Wij zijn ons er daarbij terdege van bewust dat onze school, met eenopen aannamebeleid, een afspiegeling vormt van de multireligieuze samenleving, waardoor het vanzelfsprekend is dat er leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden onze school bezoeken.

School – kerk

Het Kerstfeest wordt eens in de drie jaar voor de groepen 1 tot en met 8 in de kerk gevierd. De twee andere jaren vieren we het Kerstfeest in de groep of met een stallentocht. Ook Pasen wordt gevierd.

 

Onze missie

 

Onze visie

Vanuit onze onderwijskundige visie proberen we een leersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de leerlingen te bewerkstelligen. Het betreft hierde verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Samen met de ouders willen we een bijdrage leveren aan het functioneren van elk kind op zijn of haar niveau.Daarbij wordt rekening gehouden met het karakter van het kind, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Onze methoden zijn zo gekozen en deorganisatie daarin is zodanig van opzet, dat de continuïteit van het ontwikkelingsproces gewaarborgd wordt. Zittenblijven, in de zin van alles overdoen, komt nog maar hoogst zeldenvoor.

 

Doelstellingen

We streven ernaar dat de kinderen, na acht jaar basisonderwijs op onze school gevolgd te hebben, kunnen functioneren in de maatschappij van de 21 ste eeuw.

 • Zij hebben zich de instrumentele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, e.d.) eigen gemaakt en kunnen op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren.
 • Zij kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken, kunnen samenwerken, beschikken over kritisch denkvermogen en zijn probleemoplossend ingesteld.
 • Zij hebben zich sociaal ontwikkeld om optimaal deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit maatschappelijke verkeer vraagt naast sociale vaardigheden ook ICT-geletterdheid van de kinderen daar zij zich in een digitale omgeving bewegen.
 • Zij kunnen omgaan met de eigen emoties en die van anderen. In toenemende mate maken wij kinderen verantwoordelijk voor hun doen en laten.
 • Zij zijn wereldburger en hebben actief kennisgemaakt met de wereldtaal Engels.
 • Zij hebben zich ontwikkeld op het gebied van zelfvertrouwen, zelfkennis, respect, normbesef, verantwoordelijkheid en positief gedrag.

 

Uitgangspunten

Om recht te doen aan ieder kind, werken we aan de volgende uitgangspunten:

 • Een goede sfeer in het team, goede contacten met de ouders, moderne methodes en enthousiasme vormen enkele basisprincipes voor verantwoord actueel onderwijs.
 • Het eigene van ieder kind moet gerespecteerd worden en het gevoelsleven, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen moeten worden beschermd.
 • De school moet veiligheid bieden. Daarnaast willen we de kinderen begeleiden in zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid.
 • De kinderen leren respect te tonen voor anderen en andersdenkenden.
 • De kinderen leren creatief om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Daarbij moeten we de kinderen een positief kritische houding trachten bij te brengen.
 • Onze maatschappij ondergaat snelle veranderingen, waardoor niet vastligt wat een kind nodig heeft om straks als bijna volwassene de maatschappij in te kunnen stappen.Het kind zal in staat moeten zijn met die veranderingen te kunnen leven. Een goede ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid is hiervoor een onmisbare voorwaarde.
 • In een sfeer van vertrouwen leren we de kinderen anderen en zichzelf te accepteren met al hun mogelijkheden en beperkingen. We trachten door onze houding dekinderen de positieve waarde van het leven te laten inzien en daardoor hun zelfvertrouwen te vergroten. Het plezier in het leren wordt gestimuleerd, waardoor mogelijkheden vergroot worden.
 • Educatief partnerschap tussen ouders en school vinden wij bij dit alles onontbeerlijk.