Passend onderwijs

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband RiBA.

Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld.

RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op swv-riba.nl. Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

Ondersteuning aan leerlingen

Op de Bongerd kijken we naar de onderwijsbehoeften van kinderen: wat hebben deze kinderen of wat heeft dit kind nodig in deze situatie, bij deze leerkracht in deze klas.

We werken met vijf ondersteuningsniveaus:

Ondersteuningsniveau 1: algemene ondersteuning in de groep

Dit is de basisondersteuning aan alle kinderen. Deze ondersteuning vind je terug in de didactisch werkplannen/groepsplannen.

Daarin staat duidelijk omschreven welke kinderen welke instructie ontvangen:

 1. Basisinstructie (Instructie gericht op de middengroep (de III-leerlingen)
 2. Intensieve/verlengde instructie (Instructie gericht op de kinderen die niet voldoende hebben aan de basisinstructie. Het gaat meestal om de IV en V-leerlingen)
 3. Verdiepte/verkorte instructie (Instructie gericht op de leerlingen die snel zelfstandig aan de slag kunnen. Meestal de I-leerlingen.)
 4. Andere (korte) hulp, bijvoorbeeld wegens dyslexie (dyslexiekaart), adhd, moeite met opstarten, moeite met het maken van meerdere opgaven achter elkaar e.d.
Ondersteuningsniveau 2: Extra ondersteuning in de groep

Dit is ondersteuning aan kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning zoals hierboven omschreven.

Deze ondersteuning geeft de leerkracht in de klas en staat beschreven in het didactisch werkplan/groepsplan.

Te denken valt aan:

 • Leerlingen met een eigen leerlijn
 • Leerlingen die extra herhaling nodig hebben
 • Leerlingen met ADHD
 • Leerlingen met dyslexie
 • Leerlingen met DCD
 • Leerlingen die werken met een beloningssysteem
 • Leerlingen die behoefte hebben aan hulp bij het opstarten
 • Leerlingen die behoefte hebben aan structuur en overzicht in een taak
Ondersteuningsniveau 3: Speciale begeleiding na intern onderzoek/overleg

Intern overleg is een overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider waaruit duidelijk blijkt dat de extra hulp geboden in zorgniveau 2 niet voldoende geholpen heeft. Samen wordt er gekeken naar verdere mogelijkheden. De orthopedagoog kan ingeschakeld worden voor een consultatie. (Ouders moeten hier altijd van op de hoogte zijn.) Op dit niveau kan de leerkracht besluiten om een hulpplan te maken.

Ondersteuningsniveau 4: Speciale begeleiding (eventueel na extern onderzoek)

Na het doorlopen van zorgniveau 1 t/m 3 zonder het gewenste resultaat kan zorgniveau 4 worden ingezet: een bespreking in een SOT of het inschakelen van een andere externe partij (Dit laatste gebeurt door ouders zelf, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar ADHD.) Naar aanleiding van een SOT-bespreking kan een arrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsniveau 5: De ondersteuning in de speciale school voor basisonderwijs

Wanneer alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en er geen perspectief meer gezien wordt op de basisschool, wordt er binnen een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren)-overleg gekeken of plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs een optie is. Er is dan sprake van een zwaar arrangement. Het kan ook zijn dat er binnen een HIA-overleg toch nog perspectief met elkaar wordt gezien voor voortzetting op de eigen basisschool of op een andere basisschool, bijvoorbeeld met andere of extra ondersteuning. (Je spreekt dan weer over zorg op niveau 4)