Protocollen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de protocollen en downloads die voor onze school van belang zijn.

Toelatingsbeleid PCPO Schorsing en verwijdering PCPO Gedragsprotocol De Bongerd Koersplan PCPO

Op deze pagina vindt u een overzicht van de protocollen en downloads die voor onze school van belang zijn.

 

Protocollen

  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met gedrag op school. (het gedragsprotocol) U vindt hier een korte versie. Wanneer u toch de volledige versie in wilt zien, dan is deze op school aanwezig.
  • Klik hier voor het protocol “Toelating 2018”
  • Klik hier voor het protocol “Schorsing en verwijdering”
  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met onderwijs aan zieke leerlingen. (Protocol het zieke kind)
  • Klik hier voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met pesten.
  • PCPO heeft bestuursbreed een protocol geschreven over de informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders. Klik  hier om dit protocol in te kunnen zien. En klik hier voor de bijlage met extra informatie.

 

Downloads

  •  
  • Voor het plaatsen van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs, maken wij gebruik van de RiBa-plaatsingswijzer. Deze is samengesteld door het samenwerkingsverband RiBa en wordt in regio Ridderkerk/Barendrecht gebruikt. U kunt deze plaatsingswijzer lezen, door hier te klikken.
  • De inspectie heeft in de periode november 2017 t/m februari 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij PCPO. In het kader van dit onderzoek is CBS De Bongerd in november 2017 bezocht door de inspectie. In De Bongerdbrief van december 2017 hebben wij u al geïnformeerd over het bezoek van de inspectie aan onze school en hun positieve bevindingen. Voor het volledige inspectierapport klik hier.  

Schorsing en verwijdering

Helaas ontstaat er ook wel eens een probleem tussen een kind en de leerkracht/school. Meestal wordt dit in goed overleg tussen school en kind/ouders opgelost. Ingeval dit niet tot een oplossing leidt, kunnen er door de school disciplinaire maatregelen als schorsing en verwijdering worden genomen.

Schorsing is een leerling met onmiddellijke ingang tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Deze maatregel wordt als sanctie door bestuur of directie genomen bij ernstig wangedrag van een leerling om gedurende de schorsingsperiode te zoeken naar een oplossing. 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling/ouder(s) onherstelbaar verstoord is.

Schorsing en verwijdering

Medicijnprotocol

Onder schooltijd worden kinderen nog wel eens ziek of ze lopen een verwonding op. Ook zijn er kinderen die extra zorg nodig hebben rondom hun gezondheid op school.
Hoe wij daar mee omgaan, wat wij mogen, leest u in onderstaande stukken.

 

protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

bijlage 1.1 toestemmingsformulier

bijlage 1.2 afspraken medische handelingen

bijlage 1.3 formulier medicijnverstrekking

bijlage 2 wettelijke regels en aansprakelijkheid