Onze raden

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad is bij de wet ingesteld.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding.

De medezeggenschapsraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

In de MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. Als er meerdere ouders zitting willen nemen in de MR bij een vacature,  zal er een verkiezing worden gehouden onder alle ouders van de school. Een ouderlid wordt voor 3 jaar aangesteld en kan 1 maal herkozen worden. De directeur van De Bongerd kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Vanuit de leerkrachten hebben de volgende personen zitting in de MR:
 • Ditty Vergeer
 • Florien Verhaar
 • Maria Groeneweg
Vanuit de ouders zijn het de volgende personen:
 • Ruben van der Giessen
 • Sasja van Gelder
 • Leontine de Graaf (aftredend per schooljaar 2023-2024)

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u graag informatie over wat de MR voor u kunt doen, dan kunt u de MR op verschillende manieren bereiken. De voorkeur is via e-mail:  bongerd_mr@pcpobr.nl. We benadrukken hierbij dat we contact zeer op prijs stellen.

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om 2 leerlingen uit de leerjaren 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

 

Wat staat er op de agenda?

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen.  De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.

De leerlingenraad heeft een ideeënbus waar de leerlingen anoniem of met naam hun vraag, idee of klacht in kunnen deponeren.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

 • Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.
 • Een schoolfeest (de Talentenjacht) organiseren.
 • De sfeer op school bespreken en verbeteren.
 • De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken.
 • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik.
 • Initiatief nemen voor een actie,bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.

Onder leiding van meester Nico of juf Maria komt de leerlingenraad samen.

 

De activiteitencommissie van onze school bestaat uit twaalf enthousiaste ouders, die vooral meedenken en meehelpen bij praktische zaken in de school. Daaronder verstaan we de meeste niet lesgebonden activiteiten, zoals feesten, sport- en speldagen, de school versieren i.v.m. een bepaald thema, project of bij christelijke feestdagen. De activiteitencommissie heeft een eigen reglement waarin haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

De leden van de activiteitencommissie van 2022-2023 zijn:

 • Tessa Baboe (voorzitter)
 • Larisa Blok – van den Berg
 • Susanne de Booy
 • Sabine Bout (Penningmeester)
 • Elja Diemel
 • Estibaliz Fernandez
 • Melissa de Graaf – Gomes Marcelo
 • Saskia van Gelder
 • Sabine Houtkamp
 • Joan LodderBonny Scheerens
 • Genevieve Timmers
 • Tamara de Wit-Pieters (voorzitter)

Voor informatie of vragen kunt u ons bereiken middels ons e-mailadres: bongerd_ouderraad@pcpobr.nl

leerlingenraad schooljaar 2022-2023